top of page
20200218_160233.jpg

FIRE ALARM SYSTEMS

Professionally designed, installed and maintained to BS5839.

We are able to carry out any work relating to fire alarms, whether you need one installed or require your existing one maintained. It's important to have a reputable company with trained and competent engineers to ensure your system operates as intended when it matters most. Every system is unique and so is the service we provide.

We are able to work with you to provide a complete fire protection solution, from survey and risk assessment to extinguisher servicing and emergency lighting maintenance.

We can work on all modern fire alarm systems and are trained to install and commission systems by leading manufacturers such as Advanced, C-Tec, and Fike.

 

Get in touch today to discuss your requirements, we'd be delighted to be of assistance.

We also provide a comprehensive Emergency Lighting service.

SYSTEMAU LARWM TÂN

Dylunio, gosod a chynnal proffesiynol i BS5839.

Gallwn gwblhau unrhyw waith cysylltiedig â larymau tân, boed gosod un newydd neu gynnal un presennol. Mae'n bwysig defnyddio cwmni adnabyddus sydd â pheirianwyr hyfforddedig a chymwys er mwyn sicrhau bod eich system yn gweithredu'n briodol pan mae'n cyfrif. Mae pob system yn unigryw, yn yr un modd â'r gwasanaeth a ddarparwn.

Gallwn gydweithio efo chi i ddarparu gwasanaeth diolgelwch tân cyflawn, o archwiliad safle ac asesiad risg i gynnal a chadw diffoddwyr tân, a chynnal a chadw goleuo argyfwng.

Gallwn weithio ar bob math o larwm tân modern, ac rydym wedi'n hyfforddi i osod a chomisiynu systemau gan brif gynhyrchwyr, yn cynnwys Advanced, C-Tec, a Fike.

 

Cysylltwch heddiw i drafod eich anghenion, byddem yn falch o'ch cynorthwyo.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth Goleuo Argyfwng cyflawn.

bottom of page